Ets a: Portada > Notícies ANUNCI

Notícies

ANUNCI


ANUNCI

 

Per Decret d’Alcaldia de data 1 d’agost de 2017 s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en el procés de selecció d'una persona, mitjançant concurs oposició, que ha d'ocupar la plaça de peó de serveis múltiples  (grup equiparable a AP) en règim laboral temporal.

 

1. Llista provisional d’admesos i exclosos:

 

Admesos: (El número d'identificació correspon als tres últims números i a la lletra del DNI)

 

  • 635-L.
  • 523-W.
  • 230-C.

 

L’aspirant que ha de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria per no haver acreditat documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit (B1- nivell elemental) és:

 

Número d'identificació:

635-L.            

 

2. Composició del Tribunal:

 

-       President: Funcionari del Servei de Recursos Humans de la Diputació de Tarragona

-       2 Vocals: 2 funcionaris del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona

-       Secretari/ària: 1 dels vocals

 

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

 

3. Data, hora i lloc de realització de les proves:

 

Convocar als aspirants a la seu de l’Ajuntament per la realització de les proves el proper dia 29 d’agost de 2017.

 

4. Règim de recursos

 

Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.Amb el suport de:

Prat de Comte , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?